۱۳۹۵ اسفند ۲۱, شنبه

اﺳﻴﺪﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ ﭘﻮﺳﺖ و ﭘﻴﺮی

ﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ ﻋﻤﺪه، تریم و مهم‌تریم ﺟﺰء تشکیل‌دهنده‌ی ﻣـﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﻲ، ﻳـﻚ ﮔﻠﻴﻜﻮزآﻣﻴﻨﻮﮔﻠﻴ ﻜﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ آب ﺟﺬب می‌کند و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد در ﺑﺎﻓﺖ آسیب‌دیده در حال ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻳﺎ در حال رﺷﺪ دﻳﺪه می‌شود. ﻛﻤﺒﻮد اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴـﻚ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ و اﺳﺎﺳـﻲ ﺑـﺮوز ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ به‌ویژه ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﻦ اﺳﺖ.%۵۰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻞ اﺳـﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴـﻚ ﺑـﺪن در ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮار دارد زیرابه را ي ﺛﺒﺎت و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ داﺧﻠﻲ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي سلول‌ها ﻣﻮردﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از راه‌های ﺗـﺮﻣﻴﻢ ﺟﺮاﺣـﺎت ﭘﻮﺳـﺘﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از ژل‌های ﭘﺮﻛﻨﻨـﺪه ﺣـﺎوي اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ. ازاین‌جهت ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻨﺸﺄ دروﻧﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪارد و از ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻳﺎ باکتری‌ها ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ درشود ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ بروزهای ﭘﻮﺳـﺘﻲ می‌شوند و نیمه‌عمر ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ دارﻧﺪ. ﺗـﻼش ﺑـﺮاي ﺣﻔـﻆ و ﻳـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷـﺢ اﺳـﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴـﻚ ﺗﻮﺳـﻂ سلول‌هاي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي برطرف ﻛﺮدن ﻋﻼﺋﻢ ﭘﻴـﺮي ﭘﻮﺳـﺖ ﺑـﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.

ماسک بلک

اﺳﻴﺪﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ
اﺳﻴﺪﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ Hyaluronic Acid (HA) اﺳــﻴﺪﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ ﻳــﺎ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﺎن، ﻳﻚ مکانیزه ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﺮاي رﻃﻮﺑـﺖ ﭘﻮﺳـﺖ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻣـﺴﻦ ﺷـﺪن دﺧﻴـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﺎن ﺣﺠﻢ ﻓﺮاواﻧـﻲ از آب ﺟـﺬﺑﻲ دارد. آﺑـﻲ ﻛـﻪ مولکول‌های اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده در ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ باقی‌مانده‌ی آب ﺑﺪن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ دربرگیرنده‌ی اﺟـﺰاي ﺧﻮد اﺳﺖ. ۷۰ درواﻗﻊ، ﻳـﻚ ﻓـﺮد ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮﻣﻲ ۱۵ ﮔـﺮم اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ دارد، ﻛﻪ ﻧـﺼﻒ آن در ﭘﻮﺳـﺖ اﺳـﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ ۱ ﻋﻤﺮ ﺗﺎ ۲ روز ﻧﻴــﺰ در ﭘﻮﺳــﺖ به‌سرعت انجاممی.۱ و ۲ ﺷــﻮد اﻟﺒﺘــﻪ، زیست‌شناسی اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ ﭘﻮﺳﺖ و آب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن به‌عنوان کارکرد ﺳﻦ ﻫﻨﻮز به‌خوبی ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. HA ﻓﻬﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ واﻛـﻨﺶ، مای آن در ﭘﻮﺳﺖ و ﻛـﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ اﺳـﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴـﻚ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ، اﺟﺰاي ﭘﻮﺳﺖ ﻓﻬﻢ سال‌خوردگی ﭘﻮﺳـﺖ و هم‌چنین ﻛﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺳﺖ را آﺳﺎن می‌کند. اﺟـﺰاي اﺻـﻠﻲ ﭘﻮﺳﺖ در دهه‌های ﮔﺬﺷﺘﻪ به‌خوبی مشخص‌شده‌اند. اولین ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ سلول‌هایی اختصاص‌یافته ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﭘﻮﺳﺖ را می‌سازند: اپیدرم، درم و زیر جلد. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺪرداﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﻴﻦ سلول‌ها ﻗﺮار دارﻧﺪ موردتوجه ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﺟﺰاي ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ، نقش‌های آموزنده‌ای ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻓﺖ و اﻳﻔﺎ می‌کنند. بااین‌وجود ﻛـﻪ، ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ Extracellular (ECM) ﺧﺎرج matrix ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺟﻠﻮه می‌کند، اﻣـﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﻴﺎر سازمان‌یافته‌ای از ﮔﻠﻴﻜﻮزآﻣﻴﻨﻮﮔﻠﻴﻜﺎن تا ﭘﺮوﺗﺌﻮﮔﻠﻴﻜــﺎن،Glycosaminoglyycans (GAGs) تا، ﮔﻠﻴﻜـــﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ تا، برگ خریدهای رﺷـــﺪ ﭘﭙﺘﻴـــﺪي و پروتئین‌های ﺳﺎﺧﺘﺎري مانند ﻛﻼژن الاستیک را ﺷﻜﻞ می‌دهد. ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﺳـﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴـﻚ دارد ECM ﭘﻮﺳﺖ در ﻗﺮار. در ﺣﻘﻴﻘﺖ، اﺳﻴﺪﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ اﺳﺖ ECM ﺟﺰو ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻮﺳﺖ. پیشرفت‌های اﺧﻴـﺮ در ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روﺷـﻨﮕﺮ مشاهده‌ی ﻃﻮﻻﻧﻲ و ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن می‌دهد آﺳﻴﺐ اﻛﺴﺎﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ از رادیکال‌های آزاد و گونه‌های واﻛﻨﺸﻲ اﻛﺴﻴﮋن و آﺳﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻮر ﻣـﺎوراي ﺑـﻨﻔﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺮي زودرس ﭘﻮﺳﺖ می‌شود. اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ مکانیزه ﻣـﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑـﺎ ﭘﻴـﺮي ﻃﺒﻴﻌـﻲ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ اﺳـﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ در آن‌یک ﻣﺸﺘﻖ کننده‌ی ﻣـﺸﺘﺮك اﺳـﺖ. ﺗــﻼش رﻃﻮﺑــ تا ﺑــﺮاي افزایشت اﺟــﺰاي ﭘﻮﺳــﺖ، در عنصری‌ترین عبارت‌ها، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ و مدت‌زمان ﺣــﻀﻮر اﺳــﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴــﻚ در ﭘﻮﺳــﺖ، ﻧﮕﻬــﺪاري ﺣــﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻃﻮل زنجیره‌ی ﭘﻠﻴﻤﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴـﺎن ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ پروتئین‌های ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ ﺑﺮاي.۳ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﺎن
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﺎن ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرل ﻣ ﺳﺎل ۴ بر در ﺑﻪ ۱۹۳۸ ﻋﻨﻮان ماده‌ای ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﮕﺰوروﻧﻴـﻚ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗـﻮرم ماده‌ی ﺷﻔﺎف ﭼـﺸﻢ می‌شود اﺳـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪ. ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﻃـﻮل ﻛـﺸﻴﺪ ﺗـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳـﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﺸﻒ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺎده در همه‌ی بافت‌های مهره‌داران وﺟـﻮد دارد. ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧـﺎن ﻳﻚ ﭘﻠﻲ ﺳﺎ ﻛﺎرﻳﺪ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ زﻳﺎد و ﺑﺴﻴﺎر آنیونیم اﺳـﺖ و زﻧﺠﻴــﺮه GAG ي ﺻـﺎف ﻣﺘــﺸﻜﻞ از واﺣــﺪﻫﺎي N ﺗﻜــﺮاري ﻣﺘﻐﻴــﺮ از ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴــﻚ اﺳــﻴﺪ و ـ اﺳــﺘﻴﻞ گلوکوز آمین اﺳـــﺖ، ﻛـــﻪ ﻫﻤـــﻪ بااتصال‌های ﺑﻪ βGlcAb (1:3) GlcNAc b (1:4) ﺷﺪه، ﻫﻢ وصل‌اند ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ به‌اندازه Da 107 ي ﺑﺮﺳﺪ. ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧـﺎن ﺳـــﺎده GAG تریم و ﺗﻨﻬـــﺎ غیر سولفاته اﺳـــﺖ، ﮔﻠﻴﻜﻮزآﻣﻴﻨﻮﮔﻠﻴﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ به‌صورت ﻛﻮواﻻﻧـﺴﻲ ﺑـﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ وﺻﻞ ﻧﻴـﺴﺖ و ﺑـﺎ ﻣـﺴﻴﺮ دﺳـﺘﮕﺎه ﮔﻠﮋي ﺳﺎﺧﺘﻪ کمی ﺷﻮد.
ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﺎن ﻫﺎي
ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﺎن مای ﮔﻴﺮﻧﺪه HA مای ﺑﻪ ﺷﻜﻞ، مای بی‌شماری وﺟـﻮد دارﻧﺪ، ﺗﻨﻮع ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﻮن ﺑﻴﺎن اوزون مای ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻧﻴـﺰ اﺻﻼح مای ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻜـﺎن مای ﻣﺘﻌـﺪد کنترل‌کننده HA ي ﺳـﺎﺧﺖ ذﺧﻴـﺮه، ﺳـﺎزي، ﺳـﻠﻮل و ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻮﺳــﺖ و ﺗﺨﺮﻳــﺐ ﺑﺎزﺗــﺎﺑﻲ از ﭘﻴﭽﻴــﺪﮔﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴـﻚ اﺳـﺖ. رابطه‌ی آن‌ها از ﻃﺮﻳــﻖ ﺗﻮاﻧــﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﺳــﻜﺎﻧﺲ ﺳــﺮﻳﻊ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش مای ﺟﺪﻳﺪ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ روﺷﻦ می‌شود. اﻣﺮوزه ﻛﻪ ژن مای آنزیم‌ها و پروتئین‌ها شناخته‌شده‌اند و ﺗﺤﻠﻴﻞ سکانس‌ها ﺳﺮﻳﻊ اﺟﺮا می‌شود، رﺷـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ در اﻃﻼﻋﺎت و در درك زیست‌شناسی ا ﺳـﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴـﻚ.
پروتئین‌های ﻣﺘــﺼﻞ ﺑــﻪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧــﺎن، خیال (Hyaladherines) ادﻫﺮﻳﻦ
ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﺎن در ﭼﻨﺪ وﺿﻊ در ﺑﺪن مهره‌داران وﺟـﻮد دارد. ECM درونمی، ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻮﮔﻠﻴﻜﺎن مای ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘــﺼﻞ مای ﻛﻨﻨــﺪه ﺑــﻪ ﻗــﻮاره ﺷــﺒﻴﻪ ﺑــﺮس ﺷﻴﺸﻪ ﺷﻮي واداده ﺷﻮد. می‌تواند ﺑﺎ گیرنده‌های ﺳـﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ سلول‌ها ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪاري از ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﺎن تا به‌صورت آزاد در ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻟﻨﻔـﺎوي و ﻗﻠﺒـﻲ ﻋﺮوﻗـﻲ در ﮔﺮدش اﺳﺖ. آزاد ﻫﻢ، ً اﮔﺮﭼﻪ، ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ نسبتاً ﺗﻌــﺪادي ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻴﻮﻧــﺪي وﺟــﻮد ﻛــﻪ دارﻧــﺪ اﺳــﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ را ﺗﺰﺋﻴﻦ می‌کنند. از اﻳﻦ تا به‌طور ﺟﻤﻌـﻲ به‌عنوانﻫﻴﺎل ادﻫﺮﻳﻦ اﺳﺖ. خیال ۱۲ تا یادشده ادﻫﺮﻳﻦ تا ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻳﺎ ﻛﻮواﻻﻧـﺴﻲ ﺑـﻪ اﺳـﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧـﺪ. ﭘﺮواﺿـﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از خصوصیت‌های ﻧﺴﺒﺖ داده‌شده ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﻳــﻚ ﻛــﺎرﻛﺮد ﻫﻴــﺎﻻدﻫﺮﻳﻦ مای ﻣﺘــﺼﻞ ﺑــﻪ اﺳــﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴــﻚ ﻫــﺴﺘﻨﺪ. ﻛــﻼژن برگ خریدهای رﺷــﺪ، تا و ﺑﺴﻴﺎري از پروتئین‌های دﻳﮕﺮ شناسایی‌شده‌اند. ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﺷﻜﻞ خیال ادﻫﺮﻳﻦ به‌عنوان ﻛﺎرﻛﺮد ﭘﻴـﺮي، به‌طور ﺧﺎص، ﭘﻴﺮي ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ.
ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﺎن اﭘﻲ درم
ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ اواﺧﺮ، ﺗﺼﻮر می‌شد ﻛﻪ سلول‌های ﺑﺎ ﻣﻨـﺸﺄ ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳـﻨﺘﺰ اﺳـﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴـﻚ رادارند، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴـﻚ ﻣﺨـﺘﺺ قسمت‌های درم ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ. به‌هرحال، ﺑـﺎ ورود روش‌های وﻳـﮋه ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ در ﺑﺎﻓﺖ، ﭘﭙﺘﻴـﺪ ﻣﺘـﺼﻞ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ گیوتین دار، ﺷـﻮاﻫﺪ وﺟـﻮد اﺳـﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴــﻚ اپل در درم ﻧﻤﺎﻳــﺎن ﺷــﺪﻧﺪ. به‌علاوه، روش‌های ﺟﺪاﺳﺎزي درم از اپل درم، اندازه‌گیری ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻴﺰان اﺳـﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴـﻚ در ﻫـﺮ ﻗـﺴﻤﺖ ﻛـﻪ، ﺗﺄﻳﻴـﺪ می‌کرد اپل درم داراي اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ اﺳﺖ.
ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﺎن درم
ﻣﺤﺘﻮاي اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ درم ﺑـﺴﻴﺎر ﺑﻴـﺸﺘﺮ از آن در اپل ۵۰ درم اﺳﺖ و ﻣـﺴﺌﻮل ﺳـﻬﻢ درﺻـﺪي اﺳـﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺪن اﺳـﺖ. درم پاپی لاری ﺳﻄﺢ واﻻﺗﺮي از اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ را ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ آﻧﭽـﻪ ﻣﻲ، درم رﺗﻴﻜﻮﻟﺮ دارد دارا ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در درم در ادامه‌ی ﻫﺮ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻨﻔﺎوي و ﻋﺮوﻗﻲ اﺳﺖ، وﻟﻲ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴـﻚ ﻣﻮﺟﻮد در اپل درم این‌گونه ﻧﻴـﺴﺖ. اﺳـﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴـﻚ ﺧﺎرﺟﻲ از درم حذف‌شده و به‌سرعت ﺗﺠﺰﻳﻪ می‌شود. ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در درم ﻳﻚ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺳـﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ درم را ﻓﺮاﻫﻢ می‌کنند، ﻛـﻪ درواقع ﺑﺎﻳـﺪ ﻫ ﺪف تلاش‌های داروﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد آب دﻫﻲ ﭘﻮﺳـﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ مای ﺑـﺪن، پیش‌پاافتاده‌ترین سلول‌ها ازنظر بافت‌شناسی ً و احتمالاً گوناگون‌ترین ﺳﻠﻮل مای مهره‌داران ﺑﺎ گسترده‌ترین دﻓﻊ واﻛﻨﺶ مای به یو ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و راه مای ﻣﻘـﺪور ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴـﺴﺖ ﭼـﻪ ﭼﻴـﺰي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳـﺖ مای ﻣﺘﻮرم ﭘﻮﺳﺘﻲ را از دﻳﮕﺮان ﻣﺘﻔﺎوت می‌کند. هرچند، اﻳﻦ سلول‌ها ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ را ﺷـﺒﻴﻪ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ مایی ﻛﻪ ﻏﺸﺎء ﻣﻔﺼﻠﻲ را تشکیل می‌دهند و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻨﻲ از اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ ﻏﺸﺎء ﻣﻔـﺼﻠﻲ.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر