۱۳۹۵ اسفند ۲۸, شنبه

برای صاف شدن پوست صورت چه باید کرد

وقتى جلوى آینه مى روید، معمولا کدام قسمت از صورتتان توجه شما را به خودش جلب مى کند؟ شــاید شما هم مانند میلیون ها آدمى باشید که به پوســت خود اهمیت زیادى مى دهنــد و وقت و هزینه زیادى صرف آن مى کنند.
واقعیت این اســت که بســیارى از متخصصان زیبایى، داشــتن پوستى ســالم و بشــاش را عاملى براى زیبایى مى دانند، اما داســتان به همین جا ختم نمى شــود. بسیارى از پزشــکان هم معتقدند پوست بازتابى از درون آدمى اســت. بنابراین سلامت آن، سلامت ارگان هاى درونى بدن را نشان مى دهد.به همین دلیل این هفته ســراغ راز و رمز هاى داشــتن پوستى سالم و زیبا رفتیم.

شناسایى نوع پوست

پوســت چرب: اگر بعد از هر بار شستشــوى صورت در مدت کوتاهى نواحى پیشــانى، اطراف و روى بینى و قســمت چانه تان چرب مى شود و بتدریج تمام قسمت هاى صورتتان حالت براق مى گیرد باید بدانید پوستتان از نوع چرب است. حتما تا به الان خودتان هم احساس کرده اید که مستعد بروز آکنه و انواع لکه هاى پوستى هستید. اما نگران نباشید پوست شــما علاوه بر ویژگى هاى منفى، نکات مثبتى هــم دارد. پوســت هاى چرب این خاصیــت را دارند کــه در مقابل بروز چروک ها مقاوم هستند و دیرتر پیر مى شوند.
پوســت خشک: اگر آنقدر به کرم مرطوب کننده وابسته هستید که بدون آن زندگى برایتان غیرممکن به نظر مى رسد، پوست شما جزو انواع خشک محســوب مى شود. کافى است در چرب نگه داشتن پوستتان کمى کوتاهى کنید تا دچار خارش و قرمزى پوست شوید.
البته این اوضاع با تغییر فصل و بویژه در فصل پاییز و زمســتان تشدید مى شــود که با چرب کردن مداوم با کرم هاى مرطوب کننده مشکل براحتى حل مى شود.
پوست مخلوط: این پوست نسبت به پوست چرب در مدت زمان بیشتر و مقدار کمترى چربى ترشح مى کند.
پوســت طبیعى: شما نه از چربى بیش از اندازه پوستتان به ستوه مى آیید و نه با ســرد شدن هوا در آن احساس کشیدگى مى کنید. پوستتان سالم و با منافذ کوچک است. براحتى دچار آکنه نمى شود و به طور کلى با مشکلات کمترى رو به رو ست.

چگونه پوستى سالم داشته باشیم؟

گاهى خودتــان را زیبا مى بینید و گاهى که جلــوى آینه مى روید، فکر مى کنیــد چهره تان گرفته اســت، البته این تغییــرات از نظر دیگران چندان محســوس نیســت، اما به هر حال پوســت مهم ترین عاملى است که این احساس را به شما منتقل مى کند.
برخى عوامل بیشتر در به وجود آوردن این حالت دخیل هستند:
  • تغذیه: کافى اســت روزتان را با یک لیوان شــیر آغــاز کنید تا متوجه شــوید لبنیات تا چه حد مى تواند در شادابى چهره شما نقش داشته باشد. اگر در طول روز از ســبزیجات و میوه هاى تازه استفاده کنید، در نهایت به ســلامت خود کمک کرده اید. از دیگر نکات تغذیه اى مى توان به نوشیدن آب فراوان اشاره کرد. این کار بویژه در فصل تابستان اهمیت زیادى دارد.
  • خواب: مشاهده تأثیر خواب بیشتر از همه هنگام بى خوابى نمود پیدا مى کند. این که دوســتان یا همکارانتان بعــد از کار زیاد و خواب ناکافى از شما در مورد چهره گرفته تان پرس وجو مى کنند، به دلیل توانایى غیبگویى آنها نیست. به این دلیل است که خواب ناکافى تأثیر مشهود و عمیقى روى چهره شما دارد.
  • ورزش: از آنجا که ورزش مانند یک داروى همه کاره براى هر بیمارى مفید است، سلامت پوســت هم از این قاعده مستثنا نیست. ورزش منافذ پوست را باز مى کند و باعث تنفس آن مى شود.
  • آرامش: مى توانید با اســترس ها و اضطراب هایتان به جنگ با پوست و ســلامت آن بروید یا این که راه دوم را انتخاب کنید و با آرامش خاطر به داشتن پوستى شاداب کمک کنید.
  • شستشــوى مرتب: براى داشتن پوستى ســالم با توجه به نوع پوست، آن را به دفعات مناســب بشویید. بعد از شستشو باید با استفاده از کرم هاى مخصوص پوستتان را تغذیه کنید.

۳ نوع ماسک طبیعى صورت

بسیارى از افراد به استفاده ازکرم هاى بازارى تمایلى ندارند و معتقدند مى توانند هم تأثیر همان کرم ها را با مواد طبیعى در خانه ایجاد کنند. اگر شما هم جزو همان دسته از افراد هستید ماسک هاى زیبایى زیر مى تواند راهنماى خوبى براى شما باشند.
براى پوســت هاى چرب و آکنه دار: نصف پرتقال را همراه با پوســت آن و کمى لیموترش مخلوط کنید و روى پوســتتان بمالید. ممکن اســت در لحظات ابتدایى پوستتان قرمز شود یا بسوزد، اما تا زمان خشک شدن این مواد صبر کنید. سپس با آب ولرم شستشو دهید.
ایجاد طراوت و تقویت پوســت: کمى شــیر را با بادام رنده شــده مخلوط کنید و روزى یک بار روى پوستتان قرار دهید. این ماسک ضمن شادابى بخشیدن به پوست و رفع لکه ها به ایجاد روشنى و شفافیت در آن نیز کمک مى کند.
از بین بردن جاى زخم: آناناس جزو آن دســته از میوه هایى اســت که براى از بین بردن جاى زخم بســیار کمک کننده خواهد بود. مقدارى آناناس له شده را با روغن زیتون ترکیب کنید و روى پوستتان بگذارید تا جاى زخم ها از بین برود.
عسل نیز در این زمینه تأثیرات مثبتى دارد. مى توانید آن را با شیر ترکیب کنید یا این که مستقیم روى پوستتان بگذارید.
محصولات پیشنهادی:

بلک ماسک


چه کرم هایى بخریم؟

حتــى با یــک نــگاه بــه بــازار کرم هاى دســت و صــورت خواهید دیــد انواع متنوعى از آنهــا در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته اســت. ساخت این مواد به حدى تخصصى شــده اســت که تقریبا براى مصارف مختلــف انواع متعدد و متفاوتــى از این کرم ها طراحى شــده و شــما باید با توجه به نوع پوست و نیاز آن یکى از این کرم ها را تهیه کنید.موارد زیر از جمله اصلى ترین دسته هاى تقسم بندى کرم ها هستند.
کرم هــاى مرطوب کننده: برخى از ایــن کرم ها چربى بیشــترى دارنــد و براى پوســت های خشــک و ملتهب مناسب ترند. انواع دیگر کرم هاى مرطوب کننده بیشتر وظیفه آبرسانى به پوســت را ایفا مى کنند. اگر بعد از استحمام یا شستشــوى دســت و صورتتان، از این کرم استفاده کنید، باعث مى شود رطوبت دست و صورت در آن باقى بماند.
کرم هاى ضد آفتاب: نور خورشید با تمام فوایدى که دارد، اشــعه هاى خطرناکى را نیز همراه خود به پوست انسان منتقل مى کند. این اشعه ها بویژه در فصل تابستان و در ســاعات اوج گرما خطرناک تر هســتند. به همین دلیل متخصصان استفاده از کرم هاى ضدآفتاب را توصیه مى کنند. براساس میزان تأثیرگذار بودن این کرم ها شماره spf آنها مشخص مى شود. براى آب و هواى اقلیم ایران حداقل این عدد باید ۱۵ باشــد که روى جعبه کرم درج شده است. کرم هاى ضدآفتاب باید قبل از تماس با نور خورشید استفاده و هر ۳ ساعت نیز تجدید شوند.
کرم شب: این کرم ها معمولا براى کسانى که پوست خشکى دارند، توصیه مى شود. ویژگى خاصى که باعث مى شود این کرم ها با چنین نامی خوانده شوند، این است که از چربى بیشــترى برخوردارنــد و هنگام خواب که امکان تجدید مرتب آنها وجود ندارد، براى مدت زمان بیشترى روى پوست باقى مى مانند. قبل از استعمال این کرم ها باید پوستتان را با آب ولرم شستشو دهید.
کــرم روز: ایــن کرم ها در برخورد با نور خورشــید دچار تغییر کارکرد نخواهند شــد. حالت ســبکى دارند و از میزان چربى کمترى برخوردارند. این کرم همچنین زودتر از سایر کرم ها جذب پوست مى شوند.
کرم دور چشم: پوست دور چشم به دلیل حساسیت بالایى که دارد، بســیار ســریع تر از سایر قسمت ها بدن شروع به چروک شــدن مى کند. کرم هاى دور چشم هم دقیقــا تلاش مى کننــد از بروز این اتفــاق تا حد ممکن جلوگیرى کنند یا آن را به تعویق بیندازند.
ایــن کرم ها بر حســب این که شــما در چه ســن و سالى هســتید، شــدت و ضعف دارند. معمولا پوست اطرف چشــم را چرب مى کنند و در مجاورت با چشم حساسیت ایجاد نمى کنند.
یکى از انواع کرم هاى دور چشم، کرم هایى است که براى تیرگى اطراف آن مورد استفاده قرار مى گیرد.
کرم هــاى لایه بــردار: این کرم ها قســمت بیرونى و مرده پوست را جدا مى کنند و به پوست ظاهرى شاداب مى بخشــند. این کرم ها براى از بین بردن جاى جوش یا زخم هاى سطحى نیز مناسب هستند.
از آنجــا کــه ایــن کرم ها از حساســیت بیشــترى برخوردارند حتما به دستورالعمل روى کرم توجه کنید. ضمن آن که بعد اســتفاده تا حد ممکن در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرید
کرم هاى ضدچروک: این کرم ها هم تا حدى شــبیه کرم هاى دور چشــم هســتند و باید متناســب با ســن خریدارى شوند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر